Sprinkler Sistemi

Sprinkler (yağmurlama) sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır.

Sprinkler sistemi; sprinkler başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, yangın pompaları gibi elemanlardan meydana gelir.

Sprinkler sistemi çalıştığında bina içindekilere alarm verilmesi gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir.

Türkiye’de yangın söndürme sistemleriyle ilgili yasal mevzuatımız “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” dir. Sprinkler sistemleri ve sprinkler sistemi kurulumunun zorunlu olduğu mahaller yönetmeliğimizde tariflenmiş,  tasarımın TS EN 12845 standardına göre yapılması gerekliliği belirtilmiştir.

Bunun yanı sıra, yönetmeliğimizde yer alan “Tasarımcılar tarafından, bu Yönetmelikte hakkında yeterli hüküm bulunmayan hususlarda ve metro, marina, helikopter pisti, tünel, stadyum, havalimanı ve benzeri kullanım alanlarının yangından korunmasında Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir.” maddesi uyarınca gerekli görülmesi halinde sprinkler sistemi tasarımında uluslararası alanda kabul görmüş standartlar dikkate alınabilir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kabul gören Amerikan NFPA 13 standardının sistem tasarımında sıklıkla kullanıldığını bir çok projede görmekteyiz. Standardın güvenilir, kanıtlanmış, çok geniş kapsamlı test verilerine dayanıyor olması bu durumun başlıca nedenlerinden olarak görülebilir.

Sprinkler sistemi tasarımında en önemli adım tasarım yoğunluğu ve operasyon alanının, bir başka deyişle tasarım kriterlerinin belirlenmesidir. Tasarım kriterlerinin belirlenebilmesi için öncelikle korunacak mahalin tehlike sınıfı belirlenir.

çözüm ortaklarımız

Sprinkler Sistemi

Tags: Sprinkler Sistemi